กติกาการแข่งขัน

  1. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาศิลปะในระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายเข้าร่วมแข่งขันคณะละ ๒ คน
  2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันจะต้องร่วมทำกิจกรรมที่กำหนดไว้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ อย่างต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลา ๑๐ วัน
  3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องสร้างสรรค์งานศิลปะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เท่านั้น ไม่สามารถนำงานศิลปะ ออกไปดำเนินการต่อนอกสถานที่ได้
 
 

การตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานเพื่อตัดสิน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผลการตัดสินรางวัล “ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง” ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

รางวัล

รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้รับเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท
รางวัลดีเด่น ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท