หมายเลขชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นชื่อสถาบัน
B02นายศรายุทธ ศรีสุวรรณกันต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
B03น.ส.สุภนิดา ใจปินตาน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
B04นายคุ้มครอง เผ่ารัตนะต้อลมทร. อีสาน นครราชสีมา
B05นายณภัทร์ ภัทรพรเลิศป้อนคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
B06นายธีรวิชญ์ แก่นดำทอโม่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
B07น.ส.วรรณณิฌา สาระจันทร์แอนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
B08น.ส.ชนิสรา วรโยธาพราวมทร. ธัญญบุรี
B09นายพสธร กุลคงจอนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
B10นายสันติ ทองมีมีนมทร. ศรีวิชัย สงขลา
B11น.ส.ศิริรัตน์ ชุ่มเย็นจูนมทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
B12นายปภัส สีแนมพลูมทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
B13น.ส.จารุวรรณ สวัสดีจ๋ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
B14นายสุรชาติ อินทราบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
B15นายสุระชัย อังกาพย์ทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
B16น.ส.แพรวพรรณ ล้วนศิริแพรวส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
B17นายวรวิทย์ ไชยพิศเหลิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
B18น.ส.นภอนงค์ ธรรมเสถียรตั้มมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
B19นายธรรศ รัชนีกรอาร์ตมทร. อีสาน นครราชสีมา
B20น.ส.มาริสา วิชาดีจูนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
B21น.ส.ช่อทิพย์ บุตรชาปูแป้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B22นายพันธ์ทิพย์ ถนอมเชื้อบอยมทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
B23นายธนากร เกตขุนทดอู๋มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
B24นายกนกชัย รมณีย์กชกรอาร์ทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
B25น.ส.อัญชลี รัตนศฤงคารพลอยส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
B26น.ส.พิมพิกา ไตรปิ่นอีฟมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
B27นายบุญฤทธิ์ วัฒนกิจเวชสกุลตุ่มมหาวิทยาลัยบูรพา
B28นายยูสมาน อาบูวะแบรี่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ
B29น.ส.ธาริณี ขวัญอาชากุลนีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
B30น.ส.สุนิตา บุญสูงเนินฝนมทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
B31นายจตุรภุช นิลสดใสเบิร์ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B32นายอารยะ มิ่งแม้นก๊อดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
B33น.ส.ธัญญารัตน์ หุ่นแก้วชมพูมีนวิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B34นายอินทนนท์ กองตระการแชมป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B35น.ส.สโรชา เวียงสมุทรไอซ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
B36นายสรณ์สิริ จันทบูรณ์จิ๊ดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
B37น.ส.ณัฐกานต์ ชูอินทร์กานต์มหาวิทยาลัยทักษิณ
B38นายพีรพล อินทร์ตุ้มโก๋มทร. ธัญญบุรี
B39นายกิตติพิชญ์ ทองขาวเปามทร. ศรีวิชัย สงขลา
B40น.ส.ปรรณสรณ์ จารุศิริพจน์เนยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
B41น.ส.กาญจนาพร ปัตตาเทสังอังคนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
B42นายเจนณรงค์ นนทะโคตรฟามมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
B43น.ส.นริศรา ฉายแสงเกดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
B44นายพลวัฒน์ จำปาบิ๊กมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
B45น.ส.กชพร สมัชญ์ส่งยัวรี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
B46น.ส.ลาภินี บุษยาสกุลนาเดียคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
B47นายพงศกร กสานติกุลยอดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
B48น.ส.ลลิตา กำทองฮาเมย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
B49น.ส.กฤษณ์กัญญานุช กาญจน์สุพัฒนากุลนัทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
B50น.ส.เขมวิกา วัฒนานุวงศ์ครีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
B51น.ส.อนุธิดา ศรีบ้านแฮดโบว์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
B52น.ส.โสภาวดี เสนาคชวงค์ก้อยมหาวิทยาลัยทักษิณ
B53นายอนุชา ทับทิมดีสามมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
B54นายนภัทร เอกจริยกรแน็คคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
B55นายเดชดำรง ทิพย์รักษ์จี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
B56นายวทัญญู ขันตีแท็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
B57น.ส.กัญญาภัค เลาหศรีสกุลปาล์มคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
B58น.ส.เสาวณีย์ ขาวฟองน้องมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
B59น.ส.อายธิกา จันดี*อายมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
B60นายวรวิบูล อภิบาลวนาลิ่วมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
B61นายทศวรรษ ครอบบัวบานทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
B62น.ส.ณัฐริกา แจ้งแสงนัทคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
B63นายโศภาคย์ พินิจทะ*ท็อปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
B64นายสุนันท์ เด่นดวงเดือนเฉยมหาวิทยาลัยบูรพา
B65น.ส.ปณาลี อุดมศิลป์แป้งหมี่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
B66นายณัฐวุฒิ ใจกล้านัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
B67นายอับดลเลาะห์ ดินเตบละมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
B68นายวรวุฒิ เกษประทีปบังลิกวิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B69นายอานุฮาเซ็ง ยูโซ๊ะเซ็งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ
B70น.ส.พรเบญญา ศิริชัยวัจนเดชามุกดามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
B71น.ส.ทัดดาว ยาเพ็ชรโมเมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม